History

Successive presidents

1918
Mitsutaro SHIRAI
1919
Kingo MIYABE
1920
Shotaro HORI
1921
Mitsutaro SHIRAI
1922
Kingo MIYABE
1923
Shotaro HORI
1924
Gentaro YAMADA
1925
Shunsuke KUSANO
1926
Seiya ITO
1927
Kakugoro NAKATA
1928
Takeo HEMMI
1929
Mikio KASAI
1930
Shunsuke KUSANO
1931
Shunsuke KUSANO
1932
Shunsuke KUSANO
1933
Shunsuke KUSANO
1934
Shunsuke KUSANO
1935
Shunsuke KUSANO
1936
Shunsuke KUSANO
1937
Shunsuke KUSANO
1938
Shunsuke KUSANO
1939
Shunsuke KUSANO
1940
Shunsuke KUSANO
1941
Shunsuke KUSANO
1942
Shunsuke KUSANO
1943
Seiya ITO
1944
Seiya ITO
1945
Seiya ITO
1946
Takeo HEMMI
1947
Takeo HEMMI
1948
Takeo HEMMI
1949
Takeo HEMMI
1950
Yoshihiko TOCHINAI
1951
Yoshihiko TOCHINAI
1952
Yoshihiko TOCHINAI
1953
Yoshihiko TOCHINAI
1954
Yoshihiko TOCHINAI
1955
Yoshihiko TOCHINAI
1956
Teikichi FUKUSHI
1957
Teikichi FUKUSHI
1958
Heiji TASUGI
1959
Yoshikazu NISHIKADO
1960
Hajime YOSHII
1961
Iwao HINO
1962
Naohide HIRATSUKA
1963
Rokuya IMAZEKI
1964
Masa-akira HORI
1965
Teinosuke KAWAMURA
1966
Hidefumi ASUYAMA
1967
Shigeyasu AKAI
1968
Hideo MUKO
1969
Daiki MURAYAMA
1970
Yoshito IWATA
1971
Jun HIDAKA
1972
Yoshio TOKUNAGA
1973
Tadao MISAWA
1974
Tokuzo HIRAI
1975
Tokuzo HIRAI
1976
Kazuo ITO
1977
Hiroshi KITAJIMA
1978
Kiyoshi YORA
1979
Tadao UI
1980
Takuji KOZAKA
1981
Kosaburo ONO
1982
Susumu YAMANAKA
1983
Wataru IIDA
1984
Shoji YOSHIMURA
1985
Masaki YAMAMOTO
1986
Yoji DOI
1987
Kunihei KISHI
1988
Eishiro SHIKATA
1989
Toshihiro KAJIWARA
1990
Satoshi WAKIMOTO
1991
Akira YAMAGUCHI
1992
Taiji ASADA
1993
Tsuneo TSUCHIZAKI
1994
Hajime KATO
1995
Koichi ASAGA
1996
Seiji OUCHI
1997
Akira OGOSHI
1998
Nobuaki MATSUYAMA
1999
Tsuyoshi TAKAHASHI
2000
Yoshio EHARA
2001
Tadaaki HIBI
2002
Hitoshi KUNOH
2003
Makoto KOJIMA
2004
Katuyoshi YONEYAMA
2005
Noriyuki DOKE
2006
Yoichi TAKANAMI
2007
Shigeyuki MAYAMA
2008
Shinji TSUYUMU
2009
Tomonori SHIRAISHI
2010
Ichiro UYEDA
2011
Shigetou NAMBA
2012
Tetsuro OKUNO
2013
Mitsuro HYAKUMACHI
2014
Kenichi TSUCHIYA
2015
Tohru TERAOKA
2016
Shigeru KUWATA
2017
Tomohide NATSUAKI
2018
Yasuyuki KUBO
2019
Takashi TSUGE
2020
Tsutomu ARIE
2021
Yukio TOSA
2022
Chikara MASUTA
2023
Kazuyuki HIRATSUKA